Mitas logo

Ochrana osobních údajů GDPR N.679/2016

Správce osobních údajů

Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. Švehlova 1900/3 Praha 10 - Záběhlice 106 00 obchod@mitas-tyres.com

Účelem těchto informací o ochraně soukromí je objasnit, jak a pro jaké účely používáme vaše osobní údaje. Tyto informace si, prosím, pozorně přečtěte.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Informace o vás získáváme, když nás kontaktujete v souvislosti s našimi produkty a službami, používáte naše webové stránky, vyplníte online registrační formulář pro přihlášení k odběru pravidelných aktualizací, případně pokud si stáhnete brožuru, whitepaper, webinář nebo video, otevřete od nás e-mail nebo navštívíte náš stánek na mezinárodním či místním veletrhu.

Údaje získáváme i z jiných zdrojů, jako jsou obchodní adresáře a jiné komerčně či veřejně dostupné zdroje. Získáme-li vaše osobní údaje z jiného zdroje než přímo od vás, v rámci následující komunikace s vámi vám tento zdroj sdělíme.

Jaké typy informací shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat tyto osobní údaje:

• Vaše křestní jméno a příjmení;

• Vaši e-mailovou adresu;

• Název vaší firmy;

• Vaše telefonní číslo do práce;

• Vaše sídlo;

• Vaši pracovní pozici;

• Odvětví činnosti vaší firmy;

• Vaši IP adresu;

• Vaše zájmy vzhledem k našim produktům a řešením;

• Informace o tom, jaké internetové stránky jste navštívili a co jste si stáhli a kdy.

Jak používáme vaše osobní údaje

Společnost Mitas Tyres vaše osobní údaje použije k tomu, aby vás informovala o případných marketingových propagačních akcích/kampaních týkajících se jejích tiskových řešení.

Tyto osobní údaje můžeme předávat naší mateřské společnosti nebo jiným dceřiným společnostem Trelleborg, například našim zámořským provozům a obchodním kancelářím, výhradně pro účely marketingových a propagačních aktivit.

Osobní údaje můžeme ukládat do provozní CRM databáze pro tisková řešení společnosti Trelleborg.

Profilování

Vaše osobní údaje můžeme využít k vytvoření profilu vašich zájmů a preferencí ve vztahu k produktům a řešením v tiskovém odvětví, abychom vám mohli nabízet vhodné informace. Vyplníte-li formulář na webových stránkách nebo vstupních stránkách kampaně, zaregistrujeme vás do naší databáze, kde přizpůsobíme komunikaci a cílení vycházející z demografických či marketingových preferencí informacím, které nám poskytnete. Zde budeme také shromažďovat informace o záměrech, zejména kliknutí z e-mailů, odeslání formulářů, návštěvy našich webových stránek, a v kombinaci s tímto profilem z nich budeme zjišťovat, zda máte aktuálně zájem o naše řešení. Kromě přesně cílené komunikace nám to umožní obracet se pouze na ty, kdo se aktivně zajímají o naše řešení. K tomu, abychom to mohli provádět efektivně, můžeme také využívat další údaje o vás, pokud jsou dostupné z externích zdrojů, zejména služby Google Analytics.

Co je právním základem pro zpracování osobních údajů?

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu poskytovat vám vámi objednané či vyžádané produkty, služby a informace, odpovídat na vaše dotazy a zpracovávat zpětnou vazbu od vás, propagovat naše produkty, identifikovat obchodní příležitosti a zvyšovat prodej. Rozsah námi shromažďovaných osobních údajů jsme snížili na minimum potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytnout personalizovanou komunikaci, kterou od nás podle našich předpokladů očekáváte. Shromažďujeme pouze osobní údaje týkající se vašeho pracovního života, nezasahujeme do vašeho soukromí. Váš profil vytváříme na základě vámi projeveného zájmu, údajů o poloze, digitální aktivity (otevření e-mailů a kliknutí z e-mailů, vyplnění formulářů, návštěvy internetových stránek, stahování) a také ukládáme údaje z vaší IP adresy, ale tato aktivita je omezená a v žádném případě nemá za cíl získat ucelený obraz o vás či vašich zvycích a zájmech, ani pro vás nemá žádné právní účinky.

Předávání vašich osobních údajů

Na základě způsobu fungování naší skupiny společností můžeme z důvodu oprávněného zájmu na organizaci naší obchodní činnosti vaše osobní údaje sdílet s jinými subjekty v rámci skupiny Trelleborg. Tyto osobní údaje můžeme předávat do států, oblastí či organizací mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), kde podle Evropské komise není zajištěna přiměřená úroveň ochrany. V takovém případě společnost Trelleborg poskytne příslušné záruky k ochraně vašich osobních údajů, jako je například použití standardních ustanovení o ochraně dat schválených Evropskou komisí nebo příslušným národním úřadem EHP pro ochranu dat.

Vaše údaje můžeme také poskytovat třetím osobám, například prodejcům nebo poskytovatelům služeb zpracovávajícím vaše údaje podle pokynů společnosti Trelleborg. Pokud takové poskytnutí znamená předání vašich osobních údajů mimo EU/EHP, zajistíme, aby mezi subjektem společnosti Trelleborg provádějícím tento převod a externím příjemcem byla uzavřena standardní dohoda o ochraně údajů schválená Evropskou komisí. Alternativně mohou být před takovýmto převodem poskytnuty jiné záruky.

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím osobám.

Marketingová sdělení

Pokud si nepřejete dostávat od nás přímá marketingová sdělení týkající se našich produktů / řešení / aktuálních inovací, můžete se kdykoli odhlásit z naší databáze kliknutím na odkaz označený „unsubscribe“ nebo „opt-out“ v našich sděleních nebo zasláním e-mailu na adresu obchod@mitas-tyres.com. Tento krok nijak neovlivní naši komunikaci s vámi coby zákazníkem, kterou nelze označit za přímý marketing.

Uchování

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v těchto informacích o ochraně soukromí, případně po dobu jednoho roku od vašeho posledního kontaktu s námi nebo od okamžiku vypršení našeho smluvního vztahu nebo práv a závazků, pokud místní zákonné předpisy, kterým podléháme, nevyžadují nebo neumožňují delší dobu uchování.

Dobu pro uchování údajů stanovíme podle následujících kritérií: (i) dokud trvá náš vztah s vámi (buď jako jednotlivcem, nebo jako zaměstnancem některého z našich korporátních zákazníků, dodavatelů nebo partnerů); (ii) jak to vyžadují zákonné povinnosti, kterým podléháme (například daňové a účetní povinnosti); a (iii) jak je to vhodné podle našeho právního postavení (např. příslušné promlčecí lhůty).

Bezpečnost

Vaše osobní údaje jsou uloženy v bezpečném cloudovém prostředí. Pomocí vhodných záruk zajistíme, aby byl přístup k vašim údajům řádně zabezpečen, a to v závislosti na okolnostech s ohledem na stav techniky, náklady na implementaci a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i příslušná rizika. Abychom mohli tento závazek splnit, zavedli jsme náležitá technická, fyzická a organizační opatření na ochranu vašich údajů před: neoprávněným nebo náhodným zničením, změnami nebo prozrazením; zneužitím; poškozením; krádeží nebo náhodnou ztrátou; nebo neoprávněným přístupem.

Jak kontrolovat a aktualizovat vaše údaje

Chcete-li zkontrolovat, jaké údaje o vás uchováváme, můžete tak učinit zasláním e-mailu na adresu obchod@mitas-tyres.com.

Máte právo vyžádat si informace o kategoriích údajů, které o vás zpracováváme, a o tom, jak vaše osobní údaje používáme. Můžete tak učinit písemně s využitím níže uvedených kontaktních údajů. Můžete se na nás také obrátit v případě, že chcete vaše osobní údaje opravit, aktualizovat, vymazat nebo jakkoli omezit. V určitých případech máte také právo vznášet námitky proti zpracování vašich osobních údajů. V případě takového požadavku od vás za účelem ochrany vašeho soukromí a vašich osobních údajů můžeme vyžadovat vaši identifikaci.

Podání stížnosti

Máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu. Kontaktní údaje tohoto dozorčího orgánu jsou uvedeny níže:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Fix line: +420 234 665 111, Fax: +420 234 665 444, e-mail: posta@uoou.cz

Obraťte se na nás

Máte-li nějaké otázky k výše uvedeným informacím, máte-li podezření na porušení těchto zásad ochrany soukromí, chcete-li získat popis mechanismů ochrany vašich údajů pro případ převodu mimo země EHP nebo chcete-li nás z kteréhokoli z výše uvedených důvodů kontaktovat, obraťte se na nás na adrese:

Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. Švehlova 1900/3 Praha 10 - Záběhlice 106 00 obchod@mitas-tyres.com