Mitas logo

Privacyverklaring GDPR N.679/2016

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

Trelleborg Wheel Systems Belgium NV Brugse Steenweg 7 B-9940 Evergem Belgium Tel: +32 (0)9 257 22 60 sales-benelux@mitas-tyres.com

Deze privacyverklaring is bedoeld om toe te lichten hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken. Gelieve deze privacyverklaring dan ook aandachtig te lezen.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

We krijgen informatie over u binnen zodra u met ons contact opneemt voor informatie over producten en diensten, onze website gebruikt, een onlineregistratieformulier invult om regelmatig updates van ons te ontvangen en/of productliteratuur, whitepapers, webinars of video’s te downloaden, een e-mail van ons opent of erop klikt, of ons tijdens internationale en lokale handelsbeurzen bezoekt.

We verzamelen ook informatie via andere bronnen waaronder professionele adresbestanden en andere bronnen die kosteloos of tegen betaling verkrijgbaar zijn. Als we persoonsgegevens over u via een andere bron dan uzelf verzamelen, vertellen we u in onze volgende correspondentie met u welke bron dat was.

Welke soort gegevens verzamelen we van u?

Hierna enkele persoonsgegevens die we eventueel verzamelen:

• Uw voornaam en familienaam

• Uw e-mailadres

• Uw bedrijfsnaam

• Uw professioneel telefoonnummer

• Uw locatie

• Uw functie

• Het sectortype waarin uw bedrijf actief is

• Uw IP-adres

• Onze producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent

• Informatie over door u bekeken webpagina’s en uw downloads, alsook het tijdstip

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Trelleborg gebruikt uw persoonsgegevens om u te informeren over marketing-, promotie- en informatiecampagnes rond de activiteiten van Mitas Tyres printoplossingen.

We kunnen deze persoonsgegevens delen met onze moedermaatschappij of met andere Trelleborg-dochterondernemingen zoals onze overzeese vestigingen en verkoopkantoren, met als enig doel marketing- en promotieactiviteiten uit te voeren.

We kunnen persoonsgegevens opslaan in de CRM-databank voor activiteiten van Trelleborg m.b.t. printoplossingen.

Profilering

Aan de hand van uw persoonsgegevens kunnen we een profiel aanmaken van uw interesses in en voorkeuren voor producten en oplossingen uit de grafische sector, zodat we u relevante informatie kunnen bezorgen. Door een formulier van de website of van de landingpagina’s van een bepaalde campagne te verzenden, komt u in onze databank terecht, waar we onze communicatie en doelgroepen op basis van de demografische of marketinggerelateerde voorkeursinformatie afstemmen op de door u verstrekte informatie. Uit deze databank halen we specifieke gegevens waaronder (maar niet beperkt tot) kliks in e-mails, verzonden formulieren, bezoeken aan onze website, waarna we een combinatie van deze profielgegevens en engagementinformatie gebruiken om te bepalen of u op dat ogenblik in onze oplossingen geïnteresseerd bent. Zo verzekeren we niet alleen sterk doelgerichte communicaties, maar ook dat we alleen die personen opvolgen die sterk geëngageerd zijn of op dat ogenblik in onze oplossingen geïnteresseerd zijn. Verder kunnen we ook bijkomende informatie over u gebruiken wanneer die beschikbaar is via externe bronnen zoals, maar niet beperkt tot Google Analytics, om ons te helpen dit efficiënt te doen.

Wat is de wettelijke basis voor onze verwerking?

De wettelijke basis voor onze verwerking van uw informatie bestaat erin dat de verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan ons legitiem belang om u de bestelde of gevraagde producten, diensten en informatie te bezorgen, uw vragen te beantwoorden en uw feedback te verwerken, onze producten op de markt te brengen, zakelijke opportuniteiten te identificeren en onze verkoopcijfers te verbeteren. We hebben de hoeveelheid persoonsgegevens die we verzamelen tot een minimum beperkt, om u de gepersonaliseerde communicatie te bezorgen die u naar onze mening van ons verwacht. De verzamelde persoonsgegevens beperken zich tot uw professionele activiteiten en vormen op persoonlijk vlak geen inbreuk op uw privacy. Onze profilering is opgesteld op basis van de interesse die u hebt getoond, uw locatiegegevens, uw digitale activiteit (e-mails die u hebt geopend en waarop u hebt geklikt, ingevulde formulieren, bezochte webpagina’s, gedownloade bedrijfsmiddelen). Verder slaan we ook informatie over uw IP-adres op. Maar de profilering is beperkt en vormt op geen enkele manier een alomvattend beeld van u of van uw gewoonten en interesses, noch genereert ze enige wettelijke impact voor u.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Door de manier waarop onze bedrijvengroep werkt, kunnen wij op basis van ons legitiem belang in het structureren van uw bedrijf uw informatie delen met andere entiteiten binnen de Trelleborg Groep. Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens overzetten naar landen, gebieden of organisaties die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden en niet erkend worden als structuren die een adequaat beschermingsniveau verzekeren zoals door de Europese Commissie opgelegd. In dergelijk geval biedt Trelleborg aangepaste waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens zoals het gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of een relevante EER-autoriteit inzake nationale gegevensbescherming.

Bovendien kunnen we uw informatie bekendmaken aan externe partijen zoals verkopers en dienstverleners die uw informatie volgens de instructies van Trelleborg verwerken. Wanneer een dergelijke bekendmaking overdrachten van informatie buiten de EU/EER inhoudt, zorgen we ervoor dat de Trelleborg-entiteit die de overdracht doet en de externe partij die de informatie ontvangt de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming hebben aanvaard. Alternatief zullen ook andere waarborgen worden geïmplementeerd alvorens over te gaan tot dergelijke overdrachten.

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Marketingberichten

Indien u geen direct marketingberichten van ons wenst te ontvangen over onze producten/oplossingen/meest recente nieuwigheden, kunt u zich op elk ogenblik uit onze marketingdatabank uitschrijven door te klikken op de link ‘Unsubscribe’ of ‘Opt-out’ in onze berichten of door ons een e-mail te sturen op sales-benelux@mitas-tyres.com. Dit heeft geen impact op berichten die wij u als klant sturen en die niet als direct marketing worden beschouwd.

Bewaring

Wij bewaren uw informatie gedurende de periode die nodig is om te beantwoorden aan de doelstellingen die in deze privacyverklaring worden opgesomd, gedurende één jaar vanaf het ogenblik dat u voor het laatst met ons zaken heeft gedaan of vanaf het ogenblik waarop onze contractuele relatie of rechten en verplichtingen zijn beëindigd; dit alles tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is krachtens de lokale wetgeving waaraan we onderworpen zijn.

We passen de volgende criteria toe om onze bewaartermijn te bepalen: (i) zolang we een lopende relatie met u hebben (hetzij als individu of in uw hoedanigheid als werknemer van een van onze bedrijfsklanten, leveranciers of samenwerkingspartners); (ii) zoals vereist door wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen); en (iii) voor zover raadzaam in het kader van onze juridische positie (zoals geldende verjaringstermijn).

Veiligheid

Uw persoonsgegevens worden in een beveiligde cloudomgeving opgeslagen. We zorgen ervoor dat de toegang tot uw gegevens accuraat beveiligd is door de nodige waarborgen toe te passen, afhankelijk van de omstandigheden en met inachtneming van de stand van de techniek, de kosten voor de implementatie, de aard, omvang, context en doelstellingen van de verwerking alsook het risico. Ter ondersteuning van dit engagement hebben we aangepaste technische, materiële en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen: ongeoorloofde of ongewilde vernietiging, wijziging of bekendmaking; misbruik; schade; diefstal of onopzettelijk verlies; of ongeoorloofde toegang.

Hoe controleert en actualiseert u uw gegevens?

Om te controleren welke informatie wij over u verwerken, kunt u een e-mail sturen naar sales-benelux@mitas-tyres.com.

U hebt het recht om informatie te vragen over de categorieën van informatie over u die we verwerken en hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Neem daartoe schriftelijk contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. U kunt ons ook contacteren indien u uw persoonsgegevens op eender welke manier wilt corrigeren, bijwerken, wissen of beperken. In sommige situaties hebt u ook het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar in te dienen. Met het oog op de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens kunnen we daarbij eisen dat u zich bij een dergelijk verzoek identificeert.

Een klacht indienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; u vindt de contactgegevens van die instantie hieronder:

Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60 P.O. Box 93374 2509 AJ Den Haag/The Hague

Tel. +31 70 888 8500

Fax +31 70 888 8501

e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Contacteer ons

Hebt u vragen over de bovenstaande informatie, vermoedt u dat een inbreuk is gepleegd op deze privacyverklaring, wenst u een exemplaar van de beveiligingsmaatregelen die ingevoerd zijn ter bescherming van uw gegevens bij een overdracht buiten de EER of wilt u met ons contact voor enige andere niet vermelde reden? Hierna de daartoe benodigde contactgegevens:

Trelleborg Wheel Systems Belgium NV Brugse Steenweg 7 B-9940 Evergem Belgium Tel: +32 (0)9 257 22 60 sales-benelux@mitas-tyres.com