Mitas logo

Polityka Prywatności RODO N.679/2016

Administrator danych osobowych

Trelleborg Wheel Systems Poland ul. Andrzeja Struga 66
90-557 Lodz
Poland Tel:+48 735 201 971
info-pl@mitas-tyres.com

Celem niniejszej polityki prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i w jakich celach wykorzystujemy dane osobowe użytkowników. Prosimy o jej uważne przeczytanie.

Jak gromadzimy dane użytkowników?

Informacje o użytkowniku pozyskujemy, gdy ten kontaktuje się z nami w sprawie produktów i usług, korzysta z naszej witryny, wypełnia internetowy formularz rejestracyjny w celu otrzymywania regularnych informacji od nas i/lub w celu pobrania dokumentacji produktowej, białej księgi, webinarium lub pliku wideo, otwiera/klika wiadomość e-mail od nas albo odwiedza nas podczas międzynarodowych i lokalnych wystaw targowych.

Gromadzimy też informacje z innych źródeł, takich jak katalogi branżowe i inne źródła dostępne w sferze handlowej lub publicznej. W przypadku pozyskania danych osobowych użytkownika z innego źródła niż on sam, zobowiązujemy się powiadomić o tym użytkownika przy okazji najbliższego kontaktu z nim.

Jakiego rodzaju dane gromadzimy od użytkownika?

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

• imię i nazwisko użytkownika;

• adres e-mail użytkownika;

• nazwę firmy użytkownika;

• służbowy numer telefonu użytkownika;

• lokalizację użytkownika;

• nazwę stanowiska użytkownika;

• branżę działalności firmy użytkownika;

• adres IP użytkownika;

• obszary zainteresowania użytkownika związane z naszymi produktami i rozwiązaniami;

• informacje na temat stron i pobieranych materiałów, do których użytkownik uzyskał dostęp, oraz czasu, kiedy to nastąpiło.

Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

Grupa Trelleborg wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu przekazywania mu informacji marketingowych i promocyjnych oraz informowania go o kampaniach związanych z rozwiązaniami grupy Mitas Tyres z zakresu druku;

Takie dane osobowe możemy udostępniać naszej spółce dominującej lub innym jednostkom zależnym Trelleborg, takim jak filie na innych kontynentach czy biura handlowe, wyłącznie w celu prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej.

Możemy przechowywać dane osobowe w bazie danych CRM działalności związanej z rozwiązaniami druku Trelleborg.

Profilowanie

W oparciu o dane osobowe użytkownika możemy stworzyć profil jego zainteresowań i preferencji dotyczących produktów i rozwiązań z zakresu druku i dzięki temu przekazywać mu interesujące go informacje. Użytkownik wysyłający formularz ze strony internetowej lub stron kampanii zostaje wprowadzony do naszej bazy danych, gdzie komunikacja i grupy docelowe są dostosowywane do przekazanych danych w oparciu o dane demograficzne lub preferencje marketingowe. Tutaj gromadzimy także dane dotyczące zamiarów, takie jak (między innymi) kliknięcia wiadomości e-mail, wysłane formularze, wizyty w naszej witrynie, i na podstawie tego profilu oraz informacji o zaangażowaniu ustalamy, czy użytkownik jest obecnie zainteresowany naszymi rozwiązaniami. Pozwala nam to nie tylko prowadzić wysoce celowaną komunikację, ale także komunikować się tylko z osobami, które są mocno zaangażowane lub w danym momencie interesują się naszymi rozwiązaniami. W celu poprawy efektywności możemy także korzystać z dodatkowych informacji o użytkowniku, dostępnych z zewnętrznych źródeł, takich jak, między innymi, Google Analytics.

Co jest podstawą prawną przetwarzania przez nas danych?

Prawną podstawą przetwarzania przez nas danych użytkowników jest fakt, iż jest ono niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów polegających na dostarczaniu użytkownikom produktów, usług i informacji, które zamówili lub o które poprosili, odpowiadaniu na pytania i uwagi otrzymywane od użytkowników, wprowadzaniu naszych produktów na rynek, identyfikowaniu okazji biznesowych i zwiększaniu sprzedaży. Ograniczyliśmy do minimum zakres gromadzonych danych osobowych potrzebnych do prowadzenia z użytkownikiem spersonalizowanej komunikacji zgodne z postrzeganymi przez nas oczekiwaniami użytkownika. Gromadzone dane osobowe dotyczą wyłącznie zawodowej sfery życia użytkownika i nie ingerują w żaden sposób w sferę prywatną. Profilowanie przeprowadzamy na podstawie zainteresowania wykazanego przez użytkownika, danych na temat lokalizacji użytkownika, jego zaangażowania cyfrowego (otwarć i kliknięć wiadomości e-mail, wypełnionych formularzy, odwiedzonych stron internetowych, pobranych zasobów). Przechowujemy także adres IP użytkownika, ale profilowanie jest ograniczone i w żadnej mierze nie stanowi obrazu osoby ani jej zainteresowań, który umożliwiałby identyfikację, ani nie powoduje powstania żadnych konsekwencji prawnych dla użytkownika.

Przekazywanie danych osobowych

Ze względu na sposób działania naszej Grupy spółek możemy, kierując się naszym uzasadnionym interesem związanym z organizacją działalności, udostępniać dane użytkowników innym podmiotom w ramach Grupy Trelleborg. Możemy przekazywać te dane osobowe do krajów, na terytoria lub do organizacji zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), które według klasyfikacji Komisji Europejskiej nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony. W takich przypadkach Grupa Trelleborg zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników, takie jak stosowanie standardowych klauzul o ochronie danych przyjętych przez Komisję Europejską lub odpowiedni narodowy organ nadzorujący ochronę danych w EOG.

Ponadto możemy ujawniać dane użytkowników podmiotom zewnętrznym, takim jak podwykonawcy i usługodawcy, w celu przetwarzania ich zgodnie z instrukcjami Grupy Trelleborg. W przypadkach, w których takie ujawnienie wiąże się z przekazaniem danych użytkowników poza UE/EOG, wymagamy, aby umowa pomiędzy podmiotem z Grupy Trelleborg a podmiotem zewnętrznym otrzymującym dane obejmowała standardowe klauzule o ochronie danych przyjęte przez Komisję Europejską. Alternatywnie, przed takim przekazaniem, wdrażane są inne środki bezpieczeństwa.

Zobowiązujemy się nie sprzedawać danych osobowych użytkowników stronom trzecim.

Komunikacja marketingowa

Użytkownik, który nie chce otrzymywać od nas żadnej komunikacji w ramach marketingu bezpośredniego, dotyczącej naszych produktów/usług/najnowszych innowacji, może w dowolnej chwili wycofać swoje dane z naszej marketingowej bazy danych, klikając łącze „unsubscribe” (zrezygnuj z subskrypcji) lub „opt-out” (wypisz się) w obrębie otrzymywanej od nas komunikacji albo pisząc do nas na adres e-mail info-pl@mitas-tyres.com. Nie będzie to miało wpływu na jakąkolwiek komunikację, jaką możemy prowadzić z użytkownikiem jako klientem, która nie jest klasyfikowana jako marketing bezpośredni.

Przechowywanie

Dane użytkowników przechowujemy przez okres potrzebny do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności, przez okres jednego roku od chwili ostatniego zaangażowania użytkownika związanego z nami lub od chwili zakończenia naszych relacji lub praw i obowiązków wynikających z umowy, chyba że przepisy prawa miejscowego, którym podlegamy, narzucają lub dopuszczają dłuższe przechowywanie.

Okres przechowywania ustalamy z uwzględnieniem następujących kryteriów: (i) dopóki trwa nasza relacja z użytkownikiem (jako osobą indywidualną lub zatrudnioną przez jednego z naszych klientów korporacyjnych, dostawców bądź współpracujących z nami partnerów); (ii) zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, którym podlegamy (np. związanymi z podatkami lub księgowością); oraz (iii) zgodnie z tym co wskazane w świetle naszej pozycji prawnej (np. zgodnie z obowiązującymi przepisami o przedawnieniu).

Bezpieczeństwo

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bezpiecznym środowisku opartym na chmurze. Zobowiązujemy się odpowiednio chronić dostęp do tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających, dobieranych w zależności od okoliczności i z uwzględnieniem stopnia zaawansowania technologicznego, kosztów wdrożenia oraz natury, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych, a także związanych z nim czynników ryzyka. W celu realizacji tego zobowiązania wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne służące ochronie danych użytkowników przed nieupoważnionym lub przypadkowym zniszczeniem, modyfikacją lub ujawnieniem; niewłaściwym wykorzystaniem; uszkodzeniem; kradzieżą lub przypadkową utratą; bądź nieupoważnionym dostępem.

Jak sprawdzić i zaktualizować swoje dane

Aby sprawdzić swoje dane będące w naszym posiadaniu, można napisać do nas na adres e-mail info-pl@mitas-tyres.com.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie kategorie jego danych przetwarzamy i w jaki sposób je wykorzystujemy. W tym celu powinien się z nami skontaktować na piśmie, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Można się z nami skontaktować również w celu poprawienia, zaktualizowania, usunięcia lub dowolnego ograniczenia swoich danych. W określonych sytuacjach użytkownik ma również prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W celu ochrony prywatności użytkownika i jego danych osobowych, w przypadku takiej prośby możemy wymagać od użytkownika identyfikacji.

Składanie skargi

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego; dane kontaktowe organu nadzorczego znajdują się poniżej:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: iod@uodo.gov.pl

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych informacji, w przypadku podejrzenia naruszenia zasad polityki prywatności, w przypadku chęci uzyskania kopii mechanizmów zabezpieczających wdrożonych w celu ochrony danych użytkownika w sytuacji przekazywania ich poza EOG lub w przypadku chęci skontaktowania się z nami z dowolnego wyżej wymienionego powodu, prosimy o skorzystanie z następujących danych kontaktowych:

Trelleborg Wheel Systems Poland ul. Andrzeja Struga 66
90-557 Lodz
Poland Tel:+48 735 201 971
info-pl@mitas-tyres.com