Mitas logo

Kako održavati pneumatike

Upotreba i održavanje

 • Održavajte pneumatike u čistom stanju i dalje od izvora toplote, svetla, ozona ili ugljovodonika.
 • Izbegavajte duže izlaganje pneumatika direktnoj sunčevoj svetlosti.
 • Izbegavajte svaki kontakt sa mašću, naftom, isparljivim razređivačima ili drugim materijama koje mogu da oštete gumu.
 • Izbegavajte horizontalno čuvanje pneumatika bez unutrašnje gume; samo pneumatici manjih dimenzija mogu da se slažu ili čuvaju položeni (najviše šest meseci).
 • Kada se pneumatici čuvaju položeni (horizontalno), taj položaj mora da bude takav da rebro naleže na rebro.
 • Smanjite pritisak pumpanja kada se pneumatici čuvaju montirani na naplatke.
 • Postarajte se da u pneumatiku nema vode ili vlage.
 • Nikada ne čuvajte pneumatike direktno u kontaktu sa tlom tokom dužeg perioda.

Popravka pneumatika

 • Iz bezbednosnih razloga popravke treba da vrši samo stručno lice uz primenu odgovarajućeg alata.

Pravilna upotreba pneumatika

 • Kada opterećujete pneumatike, morate uzeti u obzir povezanost brzine, pritiska pumpanja i nosivosti.
 • Prekomerno opterećenje dovodi do preuranjenog defekta pneumatika. Pogledajte tehničku dokumentaciju i tabele o pumpanju gde su prikazani podaci o opterećenju i pritisku za različite radne brzine.
 • Nedovoljna napumpanost dovodi ne samo do nepravilnog habanja protektora, već i do odvajanja slojeva i na kraju do njihovog daljeg oštećenja.
 • Preterana napumpanost dovodi do krutosti pneumatika i smanjuje njegovu otpornost na udare, što vodi do cepanja slojeva.

Uputstva za montažu i demontažu

Postupci montaže i demontaže mogu da budu opasni i treba da ih sprovodi isključivo obučeno i kvalifikovano osoblje pomoću odgovarajućeg alata i na propisan način. Nepoštovanje ovih postupaka može da dovede do nepravilnog postavljanja pneumatika na naplatak i uzrokuje njegovo eksplozivno pucanje, što za posledicu može da ima ozbiljne fizičke povrede ili smrt.

Montaža

 1. Proverite da li su naplatak, pneumatik i unutrašnja guma kompatibilni.
 2. Proverite da li je pneumatik pogodan za mašinu. Koristite samo naplatke koje preporučuje ili propisuje proizvođač pneumatika.
 3. Uvek koristite odgovarajuću specijalizovanu opremu i alate.
 4. Naplatak mora da bude čist i u savršenom stanju (bez oštećenja itd.). Po potrebi temeljno očistite naplatak žičanom četkom. Nikada ne montirajte pneumatik na naplatak koji ima pukotine, znatnu deformaciju, tragove reparacionog zavarivanja itd.
 5. Dobro pregledajte unutrašnjost i spoljašnjost pneumatika kako biste otkrili eventualna oštećenja. Ako je oštećenje takvo da se ne može popraviti, pneumatik treba odbaciti.
 6. Ako se vrši montaža sa unutrašnjom gumom, uvek koristite novu unutrašnju i zaštitnu gumu za datu veličinu pneumatika. Za montažu pneumatika bez unutrašnje gume, na naplacima bez unutrašnje gume, uvek koristite novi ventil.
 7. Pre montaže podmažite naplatak i vence pneumatika. Koristite samo odgovarajuće mazivo koje neće oštetiti pneumatik (nikad ne koristite proizvode na bazi silikona ili nafte).
 8. Preporučujemo vertikalnu montažu. U slučaju horizontalne montaže, nemoguće je videti da li je donji venac pravilno nalegao.
 9. Montirajte pneumatik na naplatak dijametralno suprotno od otvora za ventil (ispratite, ako ima, smer okretanja označen strelicama). Uz pomoć odgovarajuće poluge postavite prvi venac preko ruba naplatka iz više učestalih pokreta. Zatim postavite blago napumpanu i talkom poprašenu unutrašnju gumu (ako se montira) u unutrašnjost pneumatika. Postavite ventil, s tim da prsten bude olabavljen. Postavite drugi venac, polugom ga postepeno navucite preko ruba naplatka, završite u zoni ventila.
 10. Da biste postavili vence i centrirali pneumatik, uklonite iglu ventila. Polako napumpajte pneumatik tako da venci pravilno nalegnu. Postarajte se da venci ne priklješte unutrašnju gumu.
 11. Tokom pumpanja pneumatika, budite na bezbednost odstojanju i uvek koristite sigurnosni kavez. Po mogućstvu pričvrstite pneumatik za zid ili upotrebite lance za pričvršćivanje. Tokom očitavanja pritiska postarajte se da nijednim delom tela ne budete na mogućoj putanji sklopa ili kape ventila. Preporučuje se upotreba odgovarajućih kontrolnih merača pritiska. Koristite filter i deovlaživač na vodu za komprimovani vazduh kako bi se izbeglo uvođenje vlage ili prljavštine u pneumatik. Nikada ne koristite čekić za postavljanje venca.
 12. Nastavite sa pumpanjem. Postarajte se da ne pumpate preko 36 psi, ako venci nisu dobro nalegli na točak i nisu centrirani.
 13. Ako venci nisu dobro nalegli, ispumpajte pneumatik, podmažite i ponovo napumpajte. Ponovite ove radnje sve dok venci ne legnu pravilno.
 14. Kada se sve prethodne radnje pravilno obave, vratite iglu ventila. Podesite pritisak prema opterećenju – pogledajte tabele u svesci sa tehničkim podacima.
 15. Postarajte se da ventili ne dodiruju vence, kočione doboše ili druge fiksne mehaničke delove.

Demontaža

 • Nikad ne pokušavajte da demontirate venac neispumpanog pneumatika.
 • Uvek izvadite iglu ventila.
 • Pustite pneumatik da se ispumpa; pre demontaže proverite da li je pneumatik potpuno ispumpan. Nikada ne koristite alate koji mogu da oštete naplatke ili venac pneumatika.